قانون استخدام كشوري فصل اول – كليات ماده – 1 تعاريف : الف – استخدام دولت عبارت از پذيرفتن شخصي به خدمت دولت در يكي از وزارتخانه ها يا...