دسته بندی ها

قانون استخدام كشوري فصل اول – كليات ماده – 1 تعاريف : الف – استخدام دولت عبارت از پذيرفتن شخصي به خدمت دولت در يكي از وزارتخانه ها يا...

وردپرس شرایط کار

متن قانون‌ کار مصوب 29 آبان‌ 1369->فصل سوم – شرایط کار مبحث اول – حق السعی ماده34- کلیه دریافتهای قانونی به کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد...