دسته بندی ها

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
تاريخ تصويب : : /19 21919/ ///2 22//1379
نقل از روزنامه رسمي شماره : : 16090 تاريخ 3: : : 33//33//1379
1379//22 2/// /21919 19/ : : ﺦﻳرﺎﺗ 11// /17979//1907 : : هرﺎﻤﺷ
ماده -1 رسيدگي در ديوان عدالت اداري محتاج به تقديم دادخواست است كـه بايـد بـه زبـان
فارسي و با خط خوانا روي برگ رسمي دادخواست به تعداد طـرف شـكايت بـه اضـ افه يـك
نسخه نوشته شود و به امضا يا اثر انگشت شاكي يا نماينده قانوني او برسد .
امضا يا اثر انگشت شاكي يا نماينده قانوني او به وسيله دفتر شـعب ديـوان يـا دفتـر يكـي از
دادگاه ها يا دفتر اسناد رسمي يا شوراي محلي يا يكي از ادارات دولتي يا نهادهاي انقلابـي و
در مورد افراد مقيم خارج از كشور به وسـيله مـامورين كنسـولي جمهـوري اسـلامي ايـران
گواهي شود .
به دادخواست بايد طبق مقررات قانوني تمبر قانوني الصاق و ابطال شود.
ماده -2 در دادخواست بايد نكات زير قيد گردد :
الف- نام و نام خانوادگي و نام پدر و شغل و اقامتگاه شاكي با مشخصات كامل به نحوي كه
ابلاغ اوراق به سهولت ممكن باشد .
ب- نام وزارتخانه يا موسسه يا واحد طـرف شـكايت و يـا نـام و نـام خـانوادگي و شـغل و
اقامتگاه مامور مربوطه .
پ- موضوع شكايت و خواسته .
ت- ذكر مدارك و يدلا ل مورد استناد .
ماده -3 هر گاه اقامتگاه شاكي در دادخواست معلوم نباشد يا و مورد شناسايي قرار نگيرد و
يا شاكي شناخته نشود ، مدير دفتر و يا جانشين او قرار رد دادخواست را صادر مي كند .
ماده -4 شاكي بايد رونوشت يا تصـوير خوانـاي مصـدق مـدارك خـود را بـه تعـداد طـرف
شكايت به اضافه يك نسخه پيوست دادخواست نمايد . مطابقت رونوشت يا تصوير مدارك با
اصل آنها بايد به تصديق يكي از مراجع مذكور در ذيل ماده يـك برسـد . چنانچـه اسـناد بـه
زبان فارسي نباشد ، بايد ترجمه آنها به گواهي مترجم رسمي يا مامورين كنسولي جمهـوري
اسلامي ايران رسيده و به تعداد طرف شكايت به اضافه يك نسخه ضميمه شود .
ماده -5 هر گاه دادخواست توسط وكيل يا نماينده قانوني يا ولي يا وصـي يـا قـيم يـا مـدير
عامل شركت داده شده باشد بايد رونوشت يا تصوير سند مثبت سمت دادخواست دهنده نيـز
ضميمه گردد .
تبصره- دادخواست و يضما م آن و همچنين اوراق مربوط به رفع نقص و تكميل دادخواست
بايد به وسيله پست سفارشي به نشاني دبيرخانه ديوان ارسال و يـا توسـط شـاكي در قبـال
اخذ رسيد به دبيرخانه ديوان تسليم گردد .
ماده -6 طرفين مي توانند براي طرح شكايت در ديوان و يا دفاع از شكايتي كه عليه آنـان بـه
ديوان تسليم شده شخصا اقدام و يا يك وكيل از طرف خود تعيين و معرفي نمايند .
تبصره- واحدهاي مذكور در ( بند الف) ماده ( )11 قانون ديوان عدالت اداري مي توانند جهـت
پاسخگويي يا اداي توضيح در خصوص شكاياتي كـه عليـه آنـان در ديـوان طـرح مـي شـود
نماينده معرفي نمايند .
ماده -7 شرايط وكالت در ديوان به شرح زير است :
الف- وكيل بايستي از بين وكلاي رسمي دادگستري و يا داراي وكالت نامه رسمي باشد .
ب- چنانچه وكيل از وكلاي رسمي دادگستري باشـد ، امضـا يـا اثـر انگشـت موكـل در ذيـل
وكالت نامه بايد به گواهي يكي از مراجع مندرج در ذيل ماده )1( برسد .
پ- چنانچه وكالت نامه در خارج از كشور تنظيم شده باشد ، امضا يا اثر انگشت موكـل بايـد
به گواهي مامورين كنسولي برسد .
ت- تصريح به وكالت در ديوان يا مراجع قضايي در وكالت نامه .
ماده -8 در امور زير اختيارات وكيل بايد در وكالت نامه تصريح شود :
الف- وكالت در طرح شكايت در ديوان عدالت اداري يا پيگيري آن .
ب- وكالت در استرداد شكايت يا انصراف از شكايت .
پ- وكالت براي درخواست تجديد نظر از راي ديوان در مواردي كه قابل تجديد نظر است .
ماده -9 دادخواسـت وارد ه در دفتـر ثبـت دادخواسـت كـل ديـوان و نيـز در دفتـر ويـژه اي
(رپرتوار بر )كل اساس حرف اول نام خانوادگي شاكيان ثبـت مـي گـردد و سـپس از طـرف
رييس كل يا معاون ديوان كه به اوتفويض اختيار شده بـه يكـي از شـعب ديـوان ارجـاع مـي
شود.
تبصره- دبيرخانه مكلف است قبل از آن كه پرونده جهت ارجاع بـه نظـر ريـيس كـل ديـوان
برسد با مراجعه به دفتر رپرتوار كل چنانچه سابقه اي حاكي از طرح قبلـي شـكايت از طـرف
شاكي و يا از مشتكي عنه وجود داشته باشد مشخصات آن را در ذيل دادخواست ذكر نمايد.
ماده -10 پس از وصول و ثبت دادخواست در صورت ملاحظه عدم رعايت هر يك از مـوارد
مقرر در اين آيين نامه مدير دفترمكلف است ظـرف دو روز مـوارد نقـص را كتبـا بـه شـاكي
اطلاع دهد ، در صورتي كه شاكي ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اخطاريـه بـا رعايـت مسـافت
قانوني نسبت به رفع نقص اقدام نكند از طرف مدير دفتـر قـرار رد دادخواسـت صـادر و بـه
شاكي ابلاغ مي شود و شاكي مي تواند تجديد دادخواست نمايد .
ماده 11- در صورت تكميل دادخواست مدير شعبه مكلف است ظرف دو روز يـك نسـخه از
دادخواست و يضما م آن را براي ابلاغ به طرف شكايت ارسال دارد تا با رعايـت مسـافت بـر
طبق آيين دادرسي مدني ظرف ده روز پاسخ خود را اعلام نمايد . طرف شكايت بايد به پاسخ
كتبي خود تصوير يا رونوشت مصدق كليـه مـدارك مـورد اسـتناد را نيـز ضـميمه كنـد . بـا
انقضاي مدت مزبور مدير دفتر بايد پرونده را به ضميمه گزارش خود مبني بـر كامـل بـودن
داخواست و يضما م و نتيجه ابلاغ به طرف شكايت و وصـول يـا عـدم وصـول پاسـخ طـرف
شكايت به نوبت به نظر رييس شعبه ديوان برساند .
تبصره- رييس شعبه ديوان مي تواند در مواردي كـه ضـروري تشـخيص دهـد بـه پرونـده
خارج از نوبت رسيدگي نمايد .
ماده 12- در مواردي كه در اجراي تبصره يك ماده يك اصلاحي قـانون مشـاور تعيـين مـي
شود ، قبل از اتخاذ تصميم شعبه ، مشاور مكلف است پرونده را دقيقـا مطالعـه و نظـر كتبـي
خود را به شعبه مستدلا اعلام نمايد .
ماده -13 هر گاه شاكي ضمن طرح شكايت مدعي گردد كه اجـراي تصـميمات و يـا اقـدامات
مراجع مصرح در ماده ( )11 قانون ديوان عدالت اداري موجب ورود خساراتي خواهد شد كـه
جبران آن در آتيه متعسر است مي تواند دستور موقت مبني بر توقف عمليات و اقدامات را تا
تعيين تكليف قطعي بنمايد .
تبصره 1- تقاضاي صدور دستور موقت بايد ضمن طرح دعوي اصلي در دادخواست بدوي
مطــرح شــود . درخواســت صــدور دســتور موقــت در دادخواســت جداگانــه پــس از تقــديم
دادخواست نسبت به اصل ادعا در صورتي مسموع است كه موجب آن بعدا حادث شده باشد
.
تبصره -2 در صورت تقاضاي دستور موقت مدير دفتر شعبه مربوطه مكلف است بلافاصله
پرونده را به ضميمه گزارش لازم به نظر رييس شعبه برساند .
ماده -14 مرجع رسيدگي به تقاضـاي دسـتور موقـت شـعبه اي اسـت كـه بـه اصـل دعـوي
رسيدگي مـي كنـد و در صـورت اتخـاذ تصـميم بـه رد درخواسـت ، موضـوع قابـل طـرح و
رسيدگي مجدد نخواهد بود مگر آن كه امر حادثي ضرورت رسيدگي مجدد را ايجـاب نمايـد .
قبول يا رد دستور موقت قابل تجديد نظر نيست .
ماده 15- در صورتي كه از ناحيه شاكي دلايل و مدارك لازم در جهت احـراز ضـرورت امـر
ارايه شده باشد و موضوع عمليات خاتمه نيافته باشد ، شعبه پس از بررسي تقاضـا و دلايـ ل
و مدارك مربوطه دستور موقت صادر مي نمايد .
ماده 16- دستور موقت تاثيري در اصل دعوي ندارد و در صورت رد شكايت يا صدور قرار
اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي يا قرار عدم صلاحيت و قطعيت آن بلااثر مي گردد .
ماده -17 شعبه ديوان موظف است در صورت صدور دستور موقت ، نسبت به اصل دعـوي
خارج از نوبت رسيدگي و راي مقتضي صادر نمايد .
ماده -18 تصميم شعبه بدوي ديوان مبني بر قبول دستور موقت يا رد آن به صورت دادنامه
مي شود . مدير دفتر مكلف است آن را براي ابلاغ و اجرا به مرجع طرف شكايت ارسال نمايد
.
ماده -19 در اجراي تبصره هاي )3( و )1( الحاقي به مـاده ()18 قـانون ديـوان عـدالت اداري
منحصرا به اعتراضاتي رسيدگي مي شود كه پس از تاريخ اجراي اين قـانون و ظـرف مهلـت
دو ماه از تاريخ ابلاغ راي معترض عنه واصل شده باشد . آراي قطعيـت يافتـه ديـوان كـه از
تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون بيش از دو ماه از تاريخ ابـلاغ آن گذشـته باشـد از شـمول
تبصره )1( خارج است .
ماده -20 در موارد زير قرار رد شكايت صادر مي شود :
الف- در صورتي كه شاكي براي طرح شكايت اهليت قانوني نداشـته و يـا سـمت او در طـرح
شكايت محرز نباشد .
ب- وقتي شكايت متوجه مشتكي عنه نباشد .
پ- هر گاه كسي كه به عنوان نمايندگي طرح شكايت كرده از قبيل وكالت يا ولايت يا قيمومت
، سمت او محرز نباشد .
ت- وقتي كه شكايت طرح شده بين همان اشخاص يا اشخاصي كه طرفين شكايت قـائم مقـا م
آنها هستند رسيدگي و نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد .
ماده -21 در مواردي كه ديوان تشخيص دهد كه رسيدگي بـه شـكايات در صـلاحيت ديـوان
نيست با صدور قرار عدم صلاحيت و قطعيت آن پرونده را به مرجع صالح ارسال مي دارد .
ماده -22 موارد ددا رد رس در ديوان همان است كه در آيـين دادرسـي مـدني مقـرر اسـت و
حسب مورد پرونده جهت تعيين تكليف به نظر رييس كل ديوان مي رسد .
ماده 23- شعبه ديوان مي تواند در صورتي كه مقتضي بدانـد هـر يـك از طـرفين شـكايت را
براي رسيدگي و اخذ توضيح دعوت نمايد و همچنين شعبه ديوان در صورت لزوم مي توانـد
پرونده ها و سوابق و اسنادي را كه در واحدهاي دولتي و موسسات وابسته و شهرداري هـا
است مطالبه كرده و ملاحظه و مطالعه نمايد . واحدي كه پرونده يـا سـند نـزد اوسـت مكلـف
است در مدت مقرر پرونده يا سوابق يا سند مورد مطالبه را ارسال نمايد ، مگر اين كه ارسال
يا ابراز پرونده يا سند منافي با مصالح سياسي كشور يا انتظامات عمومي باشـد كـه در ايـن
صورت بايد پاسخ لازم يا توضيح كافي به شعبه ديوان بدهد و چنانچه شعبه ديوان با لحـاظ
توضيح مزبور ارسال و يا ابراز سند يا پرونده را لازم دانست اسناد يا پرونده مـورد مطالبـه
را يارا ه نمايد والا كسي كه مسئوليت عدم ارسال يا ابراز سند يـا پرونـده متوجـه اوسـت بـه
حكم شعبه ديوان به انفصال موقت از خدمات دولتي و نهادهاي انقلابي تا يـك سـال محكـوم
مي شود . همين مجازات مقرر است براي موردي كه شعبه ديوان احتياج به اخـذ توضـيح از
نماينده واحدهاي مذكور در ( بند الف) ماده ( )11 قانون ديوان دارد و مسئول مربوط از ت عيين
نماينده خودداري كند يا نماينده تعيين شده از حضور در ديوان و اداي توضيحات مورد نياز
استنكاف نمايد .
ماده -24 در مواردي كه عزل يا استعفاي وكيل يا فوت يا ممنوعيـت او از وكالـت بـه ديـوان
اعلام شود ، رسيدگي ديوان به تاخير نخواهد افتاد و اگر توضيحي لازم باشد موكل مي تواند
شخصا براي اداي توضيح حاضر شود يا و وكيل ديگري معرفي نمايد .
ماده -25 ديوان مي تواند هر گونه تحقيقي را كه براي رسـيدگي بـه شـكايت و صـدور حكـم
ضروري است به عمل آورده و يا آن را از هر يك از مراجع قضـايي يـا واحـدهاي ذي ربـط
تقاضا نمايد و مراجع مزبور مكلف به انجام آن در مهلت مقرر مي باشند .
ماده -26 موضوع شكايت و خواسته بايد منجز و بدون ابهام باشد و در صورت وجود ابهام
شاكي مكلف است ظرف پنج روز از تاريخ اخطاريه ديوان با رعايت مسافت قانوني نسبت بـه
رفع ابهام اقدام نمايد والا دادخواست در قسمتي كه مـبهم اسـت و يـا منجـز نيسـت از طـرف
ديوان رد مي شود و سپس شاكي مي تواند پس از رفع ابهام تجديد دادخواست نمايد .
ماده -27 شكايت متعدد را كه منشا و مبناي آنهـا مختلـف اسـت نمـي تـوان بـه موجـب يـك
دادخواست اقامه كرد مگر آن كه ديوان بتواند به تمام آنها ضمن يك دادرسي رسيدگي نمايـد
و همچنين اشخاص متعدد نمي توانند شكايت خود را كه موضـوع و منشـا و مبنـاي مختلـف
دارد به موجب يك دادخواست اقامه نمايند . در صورت عدم رعايت اين مـاده دادخواسـت از
طرف ديوان رد مي شود .
ماده -28 كليه شكايات مطروحه در شعبه ديوان كه موضوعا واحد يا مرتبط باشد به دستور
ير يس كل ديوان جهت رسيدگي به شعبه اي كه از لحاظ تاريخ ارجاع مقدم اسـت ارجـاع مـي
شود .
ماده -29 در صورتي كه شاكي يا مشتكي عنه فوت يـا محجـور شـود دادرسـي تـا تعيـين و
معرفي قائم مقام قانوني او متوقف مي شود ، مگر پرونده معد براي صدور راي باشد . ماده -30 شاكي مي تواند دادخواست خود را در مرحله بدوي قبـل از وصـول پاسـخ طـرف شكايت يا انقضاي مهلت آن مسترد دارد كه در اين صورت قرار ابطال دادخواست صادر مي شود و شاكي مي تواند يك مرتبه ديگر دادخواست خود را تجديد . ديانم ماده 31- شاكي مي تواند قبل از اعلام پايان رسيدگي ديوان در مرحله بدوي و تجديد نظر از شكايت خود به طور كلي صرف نظر نمايد كه در اين صورت قرار اسقاط شكايت صادر مـي شود و ديگر شكايت قابل تجديد نيست . ماده -32 هر گاه رسيدگي ديوان منوط به ثبوت امري در مرجع صلاحيت دار ديگـري اسـت رسيدگي ديوان تا اعلام نتيجه قطعي رسيدگي از طـرف مرجـع مزبـور متوقـف و مراتـب بـه طرفين ابلاغ مي شود . ذي نفع بايد ظرف يك ماه از تاريخ ابـلاغ اخطاريـه ديـوان بـه مرجـع صلاحيت دار مراجعه و گواهي دفتر مرجع مزبور را مبني بر طرح موضوع به ديـوان تسـليم نمايد والا در مورد شاكي قرار ابطال دادخواست صادر و در مورد مشتكي عنه ادعاي وي در آن قسمت بلا اثر تلقي خواهد شد . ماده -33 در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت ديوان عدالت اداري و محاكم دادگسـتري ، حل اختلاف با ديوان عالي كشور است . ماده -34 ير يس يا دادرس علي البدل شعبه بدوي ديوان بايد پس از ا نجام رسيدگي و تكميـل تحقيقات و انجام مشاوره و ملاحظه نظر مشاور در مواردي كه مشـاور تعيـين شـده اسـت ، ختم دادرسي را اعلام و ظرف يك هفته به صدور حكم مبادرت نمايد . ماده 35- راي ديوان در دفتر مخصوص ثبت و رونوشت آن ظرف سه روز به تعـداد طـرف شكايت به اضافه دو نسخه تهيه و ارسال مي شود . ماده -36 دادنامه بايد حاوي نكات زير باشد : الف- تاريخ و شماره دادنامه و شماره پرونده . ب- مرجع صادر كننده راي . پ- نام و نام خانوادگي و محل اقامت طرفين شكايت و نماينده قانوني آنها . ت- خواسته . ث – نام رييس يا علي البدل و مشاور در مواردي كه مشاور تعيين شده باشد و تصـريح بـه انجام مشاوره . ج- شرح شكايت و دفاع طرف و خلاصه اقدامات انجام شده . چ- راي ديوان . ح- امضايري يس شعبه و مهر شعبه . تبصره- دادن رونوشت از اوراق پرونده منوط به اجازه رييس شعبه مي باشد . ماده 37- مدير دفتر شعبه مربوطه بايد ظرف سه روز پس از آن كه دادنامه به امضا رسيد ، نسبت به ابلاغ آن و تسليم يك نسخه رونوشت گواهي شده آن به طرفين اقـدام نمايـد . ابـلاغ اوراق و احكام و تصميمات ديوان به وسيله مامورين ابلاغ و اجـرا ي دادگسـتري بـا ضـوابط آيين دادرسي مدني مي باشد . ماده 38- هر گاه در مفاد راي ديوان ابهام و اجمالي باشد يا در تحرير آنها اشـتباه يـا سـهو قلم پيش آمده باشد ديوان مي تواند راسا يا به درخواست ذي نفع از راي رفع اجمال و ابهـام كرده يا را آن تصحيح نمايد . تصميم ديوان در اين مورد به طرفين ابلاغ مي شـود و اعطـاي رونوشت دادنامه بدون انضمام تصميم اصلاحي ديوان ممنوع است . ماده 39- آراي شعب بدوي ديوان به درخواست يكي از طرفين و يا قائم مقام يـا وكيـل و يـا نماينده قانوني آنان قابل تجديد نظر مي باشد . مهلت و مرجع تجديد نظـر در پايـان راي قيـد مي گردد . ماده -40 مهلت درخواست تجديد نظر براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ راي است . چنانچـه دادخواسـت تجديـد نظـر خـارج از مهلت قانوني داده شود ، شعبه تجديد نظر قرار رد آن را صادر مي كند . ماده -41 دادخواست تجديد نظر بايد بـه زبـان فارسـي و بـا خـط خوانـا روي اوراق چـاپي مخصوص نوشته و معادل بيست هزار ريال تمبر قانوني به آن الصاق و ابطال شود و حاوي نكات زير باشد : الف- مشخصات طرفين شكايت و اقامتگاه آنان . ب- مشخصات راي مورد تقاضاي تجديد نظر و تاريخ ابلاغ آن . پ- ذكر كليه اعتراضات نسبت به راي شعبه بدوي . ت- تصوير يا رونوشت مصدق مدارك مورد استناد و راي مورد اعتراض . ماده -42 دادخواست تجديد نظر به دبيرخانه ديـوان داده مـي شـود . دفـاتر شـعب بـدو وي تجديد نظر نيز در صورت وصول دادخواسـت تجديـد نظـر آن را ثبـت و بايـد بـه دبيرخانـه ارسال دارند . دبيرخانه مكلف است ظرف دو روز از تاريخ ثبـت بـه نظـر ر يـ يس كـل ديـوان برساند تا به يكي از شعب تجديد نظر ارجاع شود . ملاك احتساب در مهلت ، تاريخ اولين ثبت در مراجع مزبور يا تحويل به پست (پست سفارشي) مي باشد . ماده -43 اگر مشخصات تجديد نظرخواه در دادخواست معين نشده باشد يا محـل اقامـت او معلوم نباشد دادخواست بلا اثر مي ماند و پس از انقضـاي مـدت تجديـد نظرخـواهي توسـط مدير دفتر رد خواهد شد مگر اين كه قبل از انقضاي مهلت مقرر دادخواست خود را تكميل يـا تجديد نمايد . ماده -44 هر گاه دادخواست تجديد نظر از جهـت نكـات و شـرايط مقـرر در ايـن آيـين نامـه ناقص و يا فاقد سند مثبت دادخواست دهنده باشد مدير دفتر شعبه تجديد نظر ظـرف دو روز

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

این را به اشتراک بگذارید:

نظر ( 2 )

  • ابوالفضل رمضان دوست

    لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد.

    • ابوالفضل رمضان دوست

      لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد.

ارسال نظر

شاید از کد اچ تی ام ال HTML استفاده نماید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>