دسته بندی ها

استایل پینترست

متن قانون‌ کار

بهمن 13, 1392

متن قانون‌ کار مصوب 29 آبان‌ 1369-> فصل اول...

ارسال شده توسط مدیریت

شرایط کار

بهمن 13, 1392

متن قانون‌ کار مصوب 29 آبان‌ 1369->فصل سوم –...

ارسال شده توسط مدیریت

آموزش و اشتغال

دی 23, 1392

متن قانون‌ کار مصوب 29 آبان‌ 1369->فصل پنجم –...

ارسال شده توسط مدیریت

مراجع حل اختلاف

دی 23, 1392

متن قانون‌ کار مصوب 29 آبان‌ 1369-> فصل نهم...

ارسال شده توسط مدیریت

شورایعالی کار

دی 23, 1392

متن قانون‌ کار مصوب 29 آبان‌ 1369->فصل دهم –...

ارسال شده توسط مدیریت

جرائم و مجازاتها

دی 23, 1392

متن قانون‌ کار مصوب 29 آبان‌ 1369->فصل یازدهم –...

ارسال شده توسط مدیریت

مقررات متفرقه‌

دی 23, 1392

متن قانون‌ کار مصوب 29 آبان‌ 1369-> فصل دوازدهم-...

ارسال شده توسط مدیریت