دسته بندی ها

گالری سیاست ها ، حدود وظایف و نحوه فعالیت مراکز مجری آموزش های آزاد کشور

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص تقاضاي
ابطال دستورالعمل شماره 29192//ن مورخ /25 2525///11 1111//1372 و و وو
4020//ن مورخ /14 21414/ ///2 22//1374 وزارت كار و امور اجتماعي
شماره : :: /هـ هـهـ//7878//6161 تاريخ : :
نقل از روزنامه رسمي شماره : تاريخ :
شماره دادنامه : : 152152 تاريخ : : /26 2626//44//1379
كلاسه پرونده : : 7878//6161
مرجع رسيدگي : : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : : آقاآقاي دلاور پرداسي
طرف شكايت :
موضوع شكايت و خواسته : : ابطال دستورالعمل شماره 29192//ن مورخ /25 2525///11 1111//1372 و و و
4020//ن مورخ /14 21414/ ///2 22//1374 وزارت كار و امور اجتماعي
مقدمه-
شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، شركت هاي خدماتي با انعقاد قـرارداد و
تمديد استمرار آن با عدم رعايت قانون كار در موارد انعقاد قـرار داد بـدون قيـد تـاريخ و
نهايتا عدم درج موضوع ماده )7( الي ( )10 قانون مي نمايند. در اين راستا اين شركت ها با
استناد به دستورالعمل هاي مورد شكايت از انجام تعهدات قانوني سرباز زده و متاسـفانه
ادارات كار شهرستان ها نيز بر اساس دستورالعمل مزبـور بـه نفـع ايـن شـركت هـا ر اي
صادر مي نمايند. با عنايت به اين كه بخشنامه و دستورالعمل نمي توانـد قـانون را ابطـال نمائید.

دانلود متن کامل بصورت فایل پی دی اف

این را به اشتراک بگذارید:

ارسال نظر

شاید از کد اچ تی ام ال HTML استفاده نماید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>