دسته بندی ها

قانون استخدام كشوري فصل اول – كليات ماده – 1 تعاريف : الف – استخدام دولت عبارت از پذيرفتن شخصي به خدمت دولت در يكي از وزارتخانه ها يا...

استاندارد متن قانون‌ کار

متن قانون‌ کار مصوب 29 آبان‌ 1369-> فصل اول – متن قانون کار مصوب 29 آبان 1369 شماره:***-29/8/69 موضوع:قانون کار قانون کار مصوب 29 آبان 1369 ماده1- کلیه کارفرمایان،...

وردپرس شرایط کار

متن قانون‌ کار مصوب 29 آبان‌ 1369->فصل سوم – شرایط کار مبحث اول – حق السعی ماده34- کلیه دریافتهای قانونی به کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد...

متن قانون‌ کار مصوب 29 آبان‌ 1369->فصل چهارم حفاظت فنی و بهداشت کار مبحث اول – کلیات ماده85- برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعملهائی که...

متن قانون‌ کار مصوب 29 آبان‌ 1369->فصل پنجم – آموزش و اشتغال مبحث اول – کارآموز و مراکز کارآموزی 1- مراکز کارآموزی —————– ماده107- در اجرای اهداف قانون اساسی...